تبدیل USB C تجهیزی بسیار حیاتی هست. چرا که می‌تواند اتصالات کابلی غیر مشابه را به هم متصل کند. در مورد تبدیل‌هایی که یک جهت آن‌ها USB Type C است حتما باید به این نکته توجه شود که تجهیزی که قرار است به آن متصل شود پروتکل 3.1 را پشتیبانی ‌کند. در غیر اینصورت ممکن است تبدیل فقط امکان شارژ را فراهم کند و نتواند برای مصارف انتقال دیتا و انتقال تصویر مورد استفاده قرار بگیرد.